โรงเรียนบำรุงอิสลามปัตตานี

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ
โครงการพิเศษ ห้องเรียน Change MSO ประจำปีการศึกษา 2564

*** (สามารถยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 10-15 มีนาคม 2564)
โปรดอ่านขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์
คลิก
คลิกเพื่อยืนยันสิทธิ์ * รายชื่อนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
ลำดับ ชื่อสกุล สถานะ
1 เด็กหญิง หทัยกานต์ จิตรหลัง ผ่าน
2 เด็กชาย ฟุรกอน ดอเลาะ ผ่าน
3 เด็กหญิง ซอฟะ โต๊ะมิง ผ่าน
4 เด็กหญิง ฟาตีฮะห์ อาแวกือจิ ผ่าน
5 เด็กหญิง อามานี กสานติสกุล ผ่าน
6 เด็กชาย อารอฟัตห์ โต๊ะกูมามะ ผ่าน
7 เด็กชาย มุมิน สามะอาลี ผ่าน
8 เด็กชาย อัมมัร อิสมาอีลอาฮมัด ผ่าน
9 เด็กชาย อิลมี หะยียูโซ๊ะ ผ่าน
10 เด็กชาย ฮานีฟ มามะ ผ่าน
11 เด็กหญิง วันนัจมีย์ ฮาลีมสุลัยม์ ผ่าน
12 เด็กหญิง นูรลีนา ปัตนภักดี ผ่าน
13 เด็กหญิง ฟาฎีลา หะยีเหาะ ผ่าน
14 เด็กหญิง นูรฮานีฟาน มูซอ ผ่าน
15 เด็กหญิง นูรุลซูเฟีย มะดีเยาะ ผ่าน
16 เด็กหญิง นูรฮูดา อาแว ผ่าน
17 เด็กหญิง ฟาฏิมะฮ เหลาะเหม ผ่าน
18 เด็กหญิง นูรอิฮ์ตีซาน เจ๊ะอุเซ็ง ผ่าน
19 เด็กหญิง มัรดียะห์ อาแว ผ่าน
20 เด็กหญิง ซอลีฮาห์ แวลาเตะ ผ่าน
21 เด็กหญิงซูเฟีย หะยีอับดุลรอแม ผ่าน
22 เด็กหญิง บัลกิส ดอมะ ผ่าน
23 เด็กหญิง อัดณี สามา ผ่าน
24 เด็กชาย มูฮำหมัดอาซีม แตซา ผ่าน
25 เด็กหญิง ฟาฎีละฮ์ เจะแม ผ่าน
26 เด็กหญิง รอยยาน วาเลาะแต ผ่าน
27 เด็กชาย เฟาซัน ฮะโมะ ผ่าน
28 เด็กหญิง อิบตีฮาล มามะ ผ่าน
29 เด็กหญิง นูรุลชูฮาดา ยามาลอเด็ง ผ่าน
30 เด็กหญิง เกาว์ซัร ดาโอะ รอสอบรอบสอง
31 เด็กหญิง ซุลวาน   รอฮิง รอสอบรอบสอง
* รายชื่อนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
ลำดับ ชื่อสกุล สถานะ
1 เด็กหญิง ยัสมีน มะนุ ผ่าน
2 นางสาว นุชฮายาตีย์ หมัดตะพงค์ ผ่าน
3 นางสาว ฟาฏิน แวเด็ง ผ่าน
4 นางสาว ซอบารียะห์ เซะ ผ่าน
5 นางสาว ซอบีเราะห์ มีนา ผ่าน
6 เด็กชาย มูนาร์ดิล โต๊ะเจ๊ะ ผ่าน
7 นางสาว ฮกีมะห์ มะเซ็ง ผ่าน
8 นางสาว ฟิระดาวร์ หะยีฮัสซัน ผ่าน
9 นางสาว อิฟฟะฮ์ หะยียูโซ๊ะ ผ่าน
10 นางสาว วีฟาก มะดอหะ ผ่าน
11 นางสาว อัสมะ หะยีนาแว ผ่าน
12 นางสาว อานีฟะห์ สาและ ผ่าน
13 นาย อุมัร สาหวี ผ่าน
14 นางสาว อัฟนัน กาแมะ ผ่าน
15 นางสาว อามานี เจะสะแม ผ่าน
16 นางสาว สุวรรณา สาแล ผ่าน
17 นางสาวกิสตียา บิลยะขวา ผ่าน
18 นาย อิลมี อาแว ผ่าน
19 นาย อิรฟาน อุมา ผ่าน
20 นางสาว วิจดาน สีเดะ ผ่าน
21 นางสาว อัฟนัน บือราเฮง ผ่าน
22 นางสาว อิซซาตี สาแม ผ่าน
23 นาย อานีส โต๊ะหลง ผ่าน
24 นาย ซูฮัยมิน ดือเระ ผ่าน
25 นาย ซูเบร แวอูเซ็ง ผ่าน
26 เด็กชาย มูญาฮิด ดุลย์ธารา ผ่าน
27 นางสาว นูรุลฮูดา กะลูแป ผ่าน
28 นางสาว ตักวา เลาะมาอะ ผ่าน
29 นางสาว ซุลฟา เจะอูมา ผ่าน
30 นางสาว ฟิรดาวส์ ดอเลาะ ผ่าน
31 นางสาว ฮานีฟา มะสูยู ผ่าน
32 นางสาว ฟีรดาวส์ เจริญจิตต์ ผ่าน
33 นาย ฟาริซ อีแต ผ่าน
34 นางสาว นูรุลฮูดา เบ็ญมูฮัมหมัดนูร ผ่าน
35 นางสาว ไมยุรี อะรี ผ่าน
36 นางสาว นูรีซัล ดอเล๊าะ ผ่าน
37 นางสาว นิอัสมะ วาจิ ผ่าน
38 นาย อารีฟี ยะมะลี ผ่าน
39 นาย ซัยฟุลอิสลาม ยามา ผ่าน
40 นางสาว อาวาฏิฟ สือฆี ผ่าน
41 นางสาว นัจวา ยาโงะ สำรอง
42 นางสาว นูรา หะยีสะมะแอ สำรอง
43 นาย เคาซัรด์ เจะมะ สำรอง
44 เด็กชาย ฟุรกอน สาแล สำรอง
45 เด็กชาย อัซมี เหล็มปาน สำรอง
46 นาย รายาน หะยีลาเปะ สำรอง
47 นางสาว ฟาตีฮะห์ โต๊ะกูมามะ สำรอง
48 นางสาวนัฏกา มุสตาฟา สำรอง
49 นาย อัฟฟานร์ สาแลบิง สำรอง
50 นางสาว อัซรีนา ยีมะ สำรอง
51 นางสาว อาอีเสาะ ดือเระห์ สำรอง
52 นาย มูชัรรอฟ มะแซ สำรอง
53 นางสาว อัสมะ แยแล สำรอง
54 นางสาว ซอบารียะห์ หนองจิก สำรอง
55 นางสาว นูรไฮดา แวปูเตะ สำรอง
56 นางสาว ฟิตเราะห์ สุราแม สำรอง
57 นางสาว ตักวา แวอาแซ สำรอง
58 นาย อิลฮัม วาเงาะ สำรอง
59 นางสาว ซัลวา แวนะไล สำรอง
60 นาย ซาลัฟ มามะ สำรอง
61 นางสาว ซอฟูรียะห์ กูเตะ สำรอง
62 นางสาว ซอฟีเราะห์ ดอเลาะ สำรอง
กลับหน้าแรก