โรงเรียนบำรุงอิสลามปัตตานี

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

แผนกอนุบาล
หลักสูตรปกติ
- บริบาล (อายุ 2.5 ขวบ)
- อนุบาล 1-3
- ประถม 1-6
โครงการพิเศษ ห้องเรียนพัฒนาตนเองมุ่งสู่โอลิมปิก Change MSO ป.1
ห้องเรียนที่เน้นกระบวนการคิดแบบเติมโต (Growth mindset) โครงการที่จะผลิตนักเรียนให้มีความใฝ่พยายาม, ความเคารพตนเอง, ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่โอลิมปิก ห้องเรียนนี้ไม่มีงานคัดลอก เน้น คณิต-วิทย์ แบบเข้มข้น มีเป้าหมายทางวิชาการชัดเจนในระดับประเทศ คือ โอลิมปิควิชาการ และโครงการ JSTP
แผนกมัธยมต้น
หลักสูตรปกติ
- มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โครงการพิเศษ ห้องเรียนพัฒนาตนเองมุ่งสู่โอลิมปิก Change MSO ม.1
ห้องเรียนที่เน้นกระบวนการคิดแบบเติมโต (Growth mindset) โครงการที่จะผลิตนักเรียนให้มีความใฝ่พยายาม, ความเคารพตนเอง, ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่โอลิมปิก ห้องเรียนนี้ไม่มีงานคัดลอก เน้น คณิต-วิทย์ แบบเข้มข้น มีเป้าหมายทางวิชาการชัดเจนในระดับประเทศ คือ โอลิมปิควิชาการ และโครงการ JSTP
โครงการพิเศษ กุรอ่านเข้มข้น+วิทยาศาสตร์
การส่งเสริมลูกๆให้รักอัลกุรอานถือเป็นภารกิจของผู้ที่เป็นพ่อแม่และเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง ด้วยความสำคัญของอัลกุรอาน จึงสมควรอย่างยิ่งที่พ่อแม่จะทำให้ลูกอ่านอัลกุรอานอย่างถูกต้องตามหลักตัจญวีด มีการท่องจำ ตลอดจนการปฏิบัติสนองคำบัญชาจากอัลกุรอาน เพราะสิ่งนี้คือการแสดงซึ่งความรักที่มีต่ออัลกุรอาน และความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า โอกาสสำหรับคอร์สเรียนกุรอานให้ลูกๆของท่าน ด้วยหลักสูตรการเรียนกุรอานเชิงปฏิบัติที่โดดเด่นในรูปแบบฮาลาเกาะห์ เพิ่มทักษะด้านการอ่านและฟังให้ถูกต้องตามหลักตัจวีดและมัครัจ จดจำอัลกุรอานภายในเวลาที่สั้น และมีศีลธรรมอันดี ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับกุรอานซึ่งหวังว่าจะขัดเกลาจิตใจพวกเขาด้วยกับกุรอาน ได้ฝึกฝนการพูดอาหรับในชีวิตประจำวันไปกับโปรแกรมภาษา การพักอาศัยและคลุกคลีกับกลุ่มฮาฟิซกุรอานที่พูดภาษาอาหรับ
แผนกมัธยมปลาย
หลักสูตรวิทย์-คณิต
แผนการเรียนวิทย์-คณิต จะมุ่งเน้นในวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ซึ่งแต่เดิมใน ม.ต้น น้อง ๆ จะเรียนรวมกันอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อขึ้น ม.ปลายจะแยกออกมาเป็นวิชาเฉพาะ ซึ่งแต่ละวิชานั้นก็จะเรียนละเอียดลึกซึ้งขึ้นมากเลยครับ และอีกหนึ่งวิชาคือ คณิตศาสตร์ ที่เพิ่มดีกรีความเข้มข้นของเนื้อหามากขึ้นตามระดับชั้น เพื่อค้นหาศักยภาพที่ใช่และเหมาะสม เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จุดเน้นที่รูปแบบการเรียนที่หลากหลาย มีหลักสูตรเสริมให้ผู้เรียนตามความถนัด มีชุมนุมที่จะได้เรียนในรูปแบบ STEM อีกด้วย โรงเรียนมีห้องแลปปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการที่ผู้เรียนได้ทดลองช่วยเพิ่มทักษะในการปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร์
โครงการพิเศษ ห้องเรียนพัฒนาตนเองมุ่งสู่โอลิมปิก Change MSO ม.4
ห้องเรียนที่เน้นกระบวนการคิดแบบเติมโต (Growth mindset) โครงการที่จะผลิตนักเรียนให้มีความใฝ่พยายาม, ความเคารพตนเอง, ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่โอลิมปิก ห้องเรียนนี้ไม่มีงานคัดลอก เน้น คณิต-วิทย์ แบบเข้มข้น มีเป้าหมายทางวิชาการชัดเจนในระดับประเทศ คือ โอลิมปิควิชาการ และโครงการ JSTP
โครงการพิเศษ กุรอ่านเข้มข้น+วิทยาศาสตร์
การส่งเสริมลูกๆให้รักอัลกุรอานถือเป็นภารกิจของผู้ที่เป็นพ่อแม่และเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง ด้วยความสำคัญของอัลกุรอาน จึงสมควรอย่างยิ่งที่พ่อแม่จะทำให้ลูกอ่านอัลกุรอานอย่างถูกต้องตามหลักตัจญวีด มีการท่องจำ ตลอดจนการปฏิบัติสนองคำบัญชาจากอัลกุรอาน เพราะสิ่งนี้คือการแสดงซึ่งความรักที่มีต่ออัลกุรอาน และความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า โอกาสสำหรับคอร์สเรียนกุรอานให้ลูกๆของท่าน ด้วยหลักสูตรการเรียนกุรอานเชิงปฏิบัติที่โดดเด่นในรูปแบบฮาลาเกาะห์ เพิ่มทักษะด้านการอ่านและฟังให้ถูกต้องตามหลักตัจวีดและมัครัจ จดจำอัลกุรอานภายในเวลาที่สั้น และมีศีลธรรมอันดี ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับกุรอานซึ่งหวังว่าจะขัดเกลาจิตใจพวกเขาด้วยกับกุรอาน ได้ฝึกฝนการพูดอาหรับในชีวิตประจำวันไปกับโปรแกรมภาษา การพักอาศัยและคลุกคลีกับกลุ่มฮาฟิซกุรอานที่พูดภาษาอาหรับ
หลักสูตรศิลป์ภาษา-เทคโนโลยี
เรียนเน้นทักษะทางด้านภาษาต่างๆและคอมพิวเตอร์ ทั้งโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาไทย นับเป็นสายเฉพาะทางจริง ๆ ส่วนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยังคงต้องเรียน แต่จะเป็นในระดับวิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์พื้นฐานเท่านั้น ส่วนวิชาต่าง ๆ ที่เป็นความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปศาสตร์มีครบถ้วน